Artikel 1: Algemeen

 1. De voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen G-Powershop en de consument waarop G-Powershop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk door G-Powershop en consument schriftelijk zijn overeengekomen
 3. De prijzen genoemd op de website van G-Powershop, zijn inclusief 21 % BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 2: Leveringen

 1. Komen consument en G-Powershop bezorging overeen, dan geschiedt de bezorging van de aankopen tegen de vooraf door G-Powershop vastgestelde garantie- en leveringsvoorwaarden.
 2. Levering vindt plaats na betaling.
 3. G-Powershop behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren. Dit wordt door G-Powershop vooraf schriftelijk gemeld.
 4. Indien is overeengekomen dat de levering van artikelen in fasen zal worden uitgevoerd, brengt G-Powershop de verzendkosten hetzelfde aantal malen als het aantal fasen van levering in rekening
 5. De levertijd van een artikel of zending is afhankelijk van het type product. Tenzij het bestelde product bij de leverancier / importeur niet voorradig is. Deze levertijd is indicatief, maar is nimmer de fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 10 werkdagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van deze termijn zonder enige vorm van contact van G-Powershop naar consument dient de consument G-Powershop schriftelijk in gebreke te stellen.
 6. Indien in het kader van de uitvoering van de overeenkomst G-Powershop gegevens behoeft van de consument, vangt de levertijd aan nadat consument deze aan G-Powershop ter beschikking heeft gesteld en de betaling is voldaan.
 7. Levering vindt plaats vanuit het magazijn van G-Powershop, mits het artikel op voorraad is. Anders wordt het product vanuit de importeur naar het magazijn van G-Powershop aangevuld.
 8. Levering wordt te allen tijde in één zending en/of verpakking gedaan , tenzij er producten later nageleverd worden, als dit door G-Powershop aan de klant is gecommuniceerd i.v.m. langere wachttijden en/of tijdelijk onvoldoende voorraad.
 9. G-Powershop blijft eigenaar van de geleverde artikelen tot het moment dat de volledige verkoopprijs is voldaan.
 10. Gekochte artikelen dienen door de consument verplicht afgenomen te worden op het moment waarop deze hem / haar ter beschikking staan, of aan hem ter hand worden gesteld.
 11. Weigering van de afname van het artikel of nalatig zijn met het verstrekken van informatie of instructies door de consument, noodzakelijk voor de levering, brengen administratie- (€ 10,-), opslag- (€ 5,-) en verzendkosten (kosten voor toe- en retourzending) met zich mee. Weigering van bestelde producten brengen kosten met zich mee, tegen 30% waardoor de consument maximaal 70% van het betaalde bedrag terug kan ontvangen bij bestedingen boven de € 100,-
 12. Publicatie van producten op G-Powershop is geen garantie dat de betreffende producten ook daadwerkelijk altijd geleverd kunnen worden, omdat producten intussen uitverkocht zouden kunnen raken. Indien een product niet leverbaar blijkt te zijn, worden eventueel al voldane betalingen ter zake geheel gerestitueerd. Tevens dient G-Powershop de consument hierover te berichten. 
 13. Indien er onderzoekskosten zijn gemaakt d.m.v. reparatie die niet hebben geleid tot het geheel repareren van het product, dient de consument deze kosten te vergoeden en is dit risico niet van toepassing op G-Powershop.
 14. Ontbinding van de overeenkomst kan door G-Powershop plaatsvinden, indien de consument zijn verplichtingen niet nakomt of G-Powershop door overmacht onder welke omstandigheden dan ook niet in staat is het artikel te leveren.
 15. Retourzendingen dienen altijd vooraf schriftelijk aan G-Powershop te worden gemeld. Bij onvoldoende frankering of zonder schriftelijke melding aan G-Powershop zal de retourzending worden geweigerd.
 16. Geplaatste bestellingen verlaten ons magazijn niet eerder dan dat de betaling is bijgeschreven, de orderstatus is gewijzigd in succesvolle transactie en de klant is gemaild over de status.
 17. De voorraad per product, in de webshop getoond, is indicatief i.v.m. de fluctuerende aantallen vanuit het magazijn. Hierdoor kan het voorkomen dat u nadat uw bestelling is geplaatst een reactie krijgt met de mededeling dat uw product niet meer beschikbaar blijkt te zijn in de door u gekozen kleur , maat of type.

Artikel 3: Garantie

 1. G-Powershop staat ervoor garant dat de geleverde artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en zijn vrij van welke gebreken dan ook.
 2. De garantietermijnen en -voorwaarden zijn gelijk aan die van de fabriek van het betreffende product.
 3. De garantie is alleen geldig voor de eerste eigenaar van het artikel voor een periode van een half jaar.
 4. G-Powershop levert producten aan de consument die G-Powershop van haar toeleverancier heeft verkregen. G-Powershop kan nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de consument gehouden worden dan waarop G-Powershop ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
 5. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik. Dit geldt ook wanneer zonder schriftelijke toestemming van G-Powershop de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het artikel. Eveneens vervalt de garantie als de consument of derden het artikel hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het artikel niet bestemd is.
 6. Indien het artikel anders dan in de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt / gemonteerd of bij het afdraaien van bouten en moeren of andere delen, kan geen aanspraak op de garantie worden gemaakt.
 7. Op artikelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals kettingen, tandwielen, binnenbanden, buitenbanden, remblokjes, spaken, pedalen, zadels, etc., is een beperkte garantie van kracht. Deze artikelen komen alleen in aanmerking voor garantie als de klacht onmogelijk door gebruik veroorzaakt kan zijn. In geval van twijfel, zal de mening van onze leverancier bepalend zijn.
 8. Artikelen met gebreken die terecht onder de garantie vallen zullen door G-Powershop worden gerepareerd of vervangen door eenzelfde of gelijkwaardig product. Verzendkosten zijn altijd voor rekening van de consument; deze gebreken dienen binnen 5 werkdagen schriftelijk of per email aan G-Powershop gemeld te worden om hiervoor in aanmerking te komen.
 9. Indien sterk afwijkende garantievoorwaarden gelden, worden deze door de fabrikant vermeld bij de productomschrijving.
 10. G-Powershop verschaft de consument een schriftelijk aankoopbewijs, deze dient tevens als “garantiebewijs”.

Artikel 4: Betalingen

 1. Betaling geschiedt per bank - cash of betaling via website.
 2. Indien er betaling plaats vindt via bank (vooruitbetaling ) worden artikelen pas verzonden nadat de betaling is bijgeschreven op rekeningnummer van G-Powershop.

Artikel 5: Prijswijzigingen

 1. G-Powershop is gerechtigd te allen tijde de prijzen van producten te wijzigen.
 2. Prijswijzigingen zullen niet verwerkt worden in nog openstaande bestellingen.
 3. G-Powershop is gerechtigd foutief gepresenteerde prijzen in de webshop achteraf te wijzigen, ook als deze hoger zijn dan in eerste instantie was vermeld.

Artikel 6: Reclames

 1. Indien een artikel niet voldoet aan de eisen die de consument van het artikel mag verwachten, dient hij / zij dit schriftelijk binnen 5 werkdagen aan G-Powershop te melden. Zowel het artikel als het aankoop- c.q. garantiebewijs dienen bij retourzending te worden overhandigd.
 2. G-Powershop is na verloop van de garantietermijn gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en/of voorrijkosten in rekening te brengen.
 3. Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de consument op het moment waarop deze aan consument worden geleverd; hierbij is het moment van aflevering van de pakketdienst leidend.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Indien door G-Powershop geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van G-Powershop jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder Artikel 3 "Garanties" is geregeld.
 2. Indien de producent van een gebrekkig artikel aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van G-Powershop beperkt tot herstel of vervanging van het artikel, dan wel terugbetaling van de verkoopprijs.
 3. G-Powershop is onverminderd het bovenstaande niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
 4. G-Powershop is op generlei wijze aansprakelijk voor gevolgschade voortvloeiend uit de levering of het gebruik van de geleverde artikelen. Eveneens geldt dit als producten niet voldoen aan de specificaties.
 5. De consument dient te allen tijde zelf verantwoordelijkheid te dragen voor een verzekeringsdekking, nadat het object het pand aan Molenstraat 10A 3078 Everberg heeft verlaten. G-Powershop is nimmer aansprakelijk voor het ontbreken van een verzekering op het desbetreffende object.
 6. Schade veroorzaakt tijdens wedstrijden en/of behendigheidsritten vallen nimmer onder de aansprakelijkheid van G-Powershop.
 7. G-Power kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen (kleuren) en teksten.

  Heeft u een klacht of misschien wel een suggestie, laat het ons dan via email aan info@g-powershop.be weten.

 8. G-Powershop behoudt zich het recht voor om voorwaarden op elk moment te wijzigen.
  1. Artikel 10: Overigen:

   1. Alle door G-Powershop eventuele verstrekte informatie is uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt. Dit mag niet door de consument zonder voorafgaande toestemming van G-Powershop worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gesteld.
   2. Op elke overeenkomst tussen G-Powershop en de consument is Belgisch recht van toepassing en de rechtbank van Leuven van toepassing.
   3. Alle prijzen van G-Powershop zijn onder voorbehoud van type-, schrijf- en drukfouten en kunnen achteraf door G-Powershop bijgesteld worden.

   Bestellingen per brief of e-mail worden door G-Powershop gezien als een schriftelijke overeenkomst en zullen als zodanig verwerkt worden.

  2. Onze leveringstermijnen zijn nooit bindend. Ze worden verstrekt als aanduiding. Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen wijzen we elke schade of schadevergoeding die uit het niet naleven ervan kan ontstaan, af.Dit kan nooit aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.

  3. Elk geval van overmacht zoals burger- of buitenlandse oorlogen, stakingen, lock-out, onlusten, epidemieën, transportonderbrekingen, schaarste van goederen of materiaal, defecten aan werktuigen of machines, gebrek aan drijfkracht, kortom elke oorzaak die gehele of gedeeltelijke werkloosheid van onze fabrieken of leveranciers teweegbrengt, zonder zich daarom te beperken tot de hierboven vermelde gevallen, geven ons het recht de uitvoering van een contract geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren.

  4. Een latere levering door overmacht, kan nooit resultaat geven tot terugbetaling aan de klant.

  Artikel 11: Annulatie bestelling - Herroepingsrecht

  1. Consument heeft 14 dagen tijd om zijn of haar bestelling te annuleren.(Herroepingsrecht bij online aankoop)- dit modelformulier vindt u onderaan terug.
  2. Indien dit deze 14 dagen overschrijdt, wordt er een schadevergoeding van 15% op de verkoopprijs + al de gemaakte kosten gevraagd.

   

  Heeft u een klacht of misschien wel een suggestie, laat het ons dan via email aan info@g-powershop.be weten.

  Iedere klacht wordt serieus behandeld en wij proberen altijd tot een bevredigende oplossing te komen.

  MODELBRIEF HERROEPINGSRECHT

  Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u het Contract kan en wilt herroepen.

  Aan G-Powershop, BE0727370930, en met zetel Molenstraat 10A 3078 Everberg

  Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

  Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

  Naam/Namen consument(en) :

  Adres consument(en) :

  Handtekening van consument(en):

  Datum :

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.